Προσωπικές πληροφορίες

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από το AAS College τηρούνται και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών Κανονισμών Προστασίας Δεδομένων (Όροι και Προϋποθέσεις – GDPR).

Το AAS College συλλέγει και διατηρεί προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τους φοιτητές του για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της νομικής βάσης για αυτό, αναλαμβάνει να διατηρεί τα δεδομένα των φοιτητών σε ασφαλείς συνθήκες και να επεξεργάζεται και να αποκαλύπτει δεδομένα.

Λάβετε υπόψη ότι το AAS College εξαρτάται από τους φοιτητές για πολλά από τα δεδομένα που διαθέτει: ως εκ τούτου, είναι δική σας ευθύνη να βοηθήσετε το AAS College να διατηρεί ενημερωμένα αρχεία, ειδοποιώντας για τυχόν αλλαγές στις διευθύνσεις των φοιτητών, προσωπικά στοιχεία ή εγγραφές μαθημάτων.

Σύμφωνα με τον GDPR, τα άτομα έχουν ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο το AAS College χειρίζεται τα προσωπικά τους στοιχεία.

 

Τι πληροφορίες συλλέγουμε?

Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο, συμπληρώνετε μια φόρμα (Όνομα / Όνομα χρήστη, Τηλέφωνα, Διευθύνσεις Email, Διευθύνσεις Ταχυδρομικής, Διευθύνσεις, Ηλικία, προσωπικά δεδομένα για το AAS College).

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται στο AAS College από εσάς θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται όταν ζητούνται οι πληροφορίες.

 

Αποκάλυψη Δεδομένων Φοιτητών

Δεσμευόμαστε ότι δεν αποκαλύπτουμε, πουλάμε, παρέχουμε ή ανταλλάσσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε εξωτερικό οργανισμό, εκτός εάν λάβουμε γραπτή ειδοποίηση από εσάς ή μας έχετε εξουσιοδοτήσει να παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες ή όταν απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

 

Προωθητικά Μηνύματα

Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ τα προσωπικά σας στοιχεία για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών εκτός του κολεγίου.

 

Το δικαίωμα του AAS College να κάνει αλλαγές

Το AAS College θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την παροχή των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών με τον τρόπο που ορίζεται στον σχετικό κατάλογο μαθημάτων, το ενημερωτικό δελτίο / διαδικτυακό ενημερωτικό δελτίο και άλλα έγγραφα, ωστόσο το AAS College δεν εγγυάται την παροχή τους. Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, τα προγράμματα, οι εγκαταστάσεις και άλλες ρυθμίσεις για φοιτητές που περιγράφονται σε κάθε Κατάλογο ή Ενημερωτικό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου) ελέγχονται τακτικά και υπόκεινται σε αλλαγές από καιρό σε καιρό. Προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, το AAS College μπορεί να κάνει παραλλαγές στο περιεχόμενο ή τις μεθόδους παράδοσης προγραμμάτων και ενοτήτων,  να διακόψει, να συγχωνεύσει ή να συνδυάσει προγράμματα και ενότητες ως απάντηση σε επαγγελματικές, θεσμικές ή/και ρυθμιστικές απαιτήσεις, ανάγκη βελτίωσης της απόδοσης και επίδοσης των φοιτητών, αλλαγές στη θεωρία σε έναν τομέα έρευνας ή/και αλλαγές στις πρακτικές γύρω από το θέμα της παράδοσης. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών σε προγράμματα ή ενότητες ή διακοπή οποιουδήποτε προγράμματος, το AAS College θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να βοηθήσει τους επηρεαζόμενους φοιτητές να στραφούν σε ένα κατάλληλο εναλλακτικό πρόγραμμα.

 

Αποδοχή Όρων Αρχειοθέτησης Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με το Νόμο για την Προστασία των Ατόμων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

 

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το AAS College εάν οι σπουδαστές έχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, για να συζητήσετε τυχόν αντιρρήσεις, ανησυχίες, για να αποκτήσετε αντίγραφο των τρεχόντων προσωπικών πληροφοριών που διατηρούνται για εσάς ή για να ασκήσετε άλλα δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις – GDPR, επικοινωνήστε με το AAS College στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πλατεία Δημοκρατίας 5-9 Μέσα στην στοά, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

Στείλτε email στο: info@aas.gr

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

+30 2310 220 807

+30 2310 220 808

+30 2310 220 321